PRIVACYBELEID

Dit is de Privacyverklaring van Sense Bekkenfysiotherapie & Seksuologie. Wij nemen de privacy van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden en volgen daarbij de algemeen geldende wetgeving.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Daarnaast informeren wij u over uw rechten en onze plichten op grond van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en WGBO (de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.) Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze Verklaring is voor het laatst aangepast op 9 september 2020.

Wijzigingen

Deze Verklaring kan door ons worden gewijzigd. De meest actuele versie van deze Verklaring is steeds te vinden op deze website. Het verdient aanbeveling om deze Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

AVG en WGBO

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Elke organisatie die met persoonsgegevens werkt heeft op grond van deze wet bepaalde plichten en degene van wie de gegevens zijn heeft op grond van deze wet bepaalde rechten. De AVG is een wet ter bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens.
Naast deze algemene wet, geldt in de gezondheidszorg nog de WGBO. Hierin staan uw rechten en plichten bij een medische behandeling. Meer informatie hierover lees je hier.

Verzamelen van Persoonsgegevens en overige informatie

Door gebruik te maken van onze diensten op www.sensebekkenfysiotherapie.nl  laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Bij het contactformulier vragen wij u om de volgende gegevens in te vullen:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bovengenoemde gegevens worden gevraagd met het doel om de verzochte informatie aan u te verstrekken en contact met u te onderhouden.

Bij een consult bekkenfysiotherapie of seksuologie vragen we u volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • BSN-nummer
 • Verzekeringsgegevens
 • Gegevens over uw gezondheid en alles wat relevant is voor een consult bekkenfysiotherapie of seksuologie

Bovengenoemde gegevens moeten we verzamelen indien u een behandeling wilt ondergaan bij Sense Bekkenfysiotherapie & Seksuologie. De gegevens zijn nodig om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. We gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen of een afspraak te maken, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren.  De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de Modelregeling patiënt - behandelaar.

Persoonsgegevens van jongeren jonger dan 16 jaar, worden enkel verwerkt als de ouder of voogd hiervoor toestemming geeft.

Daarnaast leggen wij informatie vast wanneer u onze website bezoekt (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website. Wij gebruiken hiervoor ook cookies. Over cookies kunt u meer lezen in ons Cookie beleid.

Gebruik van informatie

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • Om een goede medische behandeling te kunnen geven
 • Het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.
 • Het versturen van een nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich te allen tijde afmelden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Patiëntgegevens worden minimaal 15 jaar na de laatste behandeldatum bewaard.

Doorsturen van informatie

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Met uitzondering van derden die rechtstreeks betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit of voor zover wij hiertoe gehouden zijn op grond van een wettelijke plicht.

Sense Bekkenfysiotherapie & Seksuologie stuurt uw gegevens door naar andere organisaties:

 • Uw zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
 • Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
 • Naar andere zorgverlener(s) wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van derde.

Indien het bij uw behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

Beveiliging

Sense Bekkenfysiotherapie & Seksuologie neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website Sense Bekkenfysiotherapie & Seksuologie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Wij gebruiken de software van FysioRoadmap voor het registreren en bijhouden van uw medische en administratieve gegevens. We maken hierbij gebruik van een online elektronisch patiëntendossier (EDP). FysioRoadmap is altijd verzekerd van up-to-date online beveiliging conform NEN 7510 en ISO 27001 en voldoet hiermee aan de wettelijke voorgeschreven veiligheidsnormen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sense Bekkenfysiotherapie & Seksuologie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via
info@sensebekkenfysiotherapie.nl

 • Alle medewerkers binnen Sense Bekkenfysiotherapie & Seksuologie zijn zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Patiëntgegevens worden minimaal 15 jaar na de laatste behandeldatum bewaard.

Uw gegevens worden alleen verwijderd wanneer u zelf opdracht geeft dat uw gegevens verwijderd moeten worden.

Uw rechten

U heeft als cliënt rechten als het gaat om uw persoonsgegevens.

 • Recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden en met welk doel.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen of mee te nemen. (Dataportabiliteit).
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.
 • U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sense Bekkenfysiotherapie & Seksuologie.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt u verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van u persoonsgegevens sturen naar info@sensebekkenfysiotherapie.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren, waarbij we u verzoeken om uw foto en BSN-nummer op uw identiteitsbewijs onleesbaar te maken.

Wij nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling. Op voorgenoemde verzoeken ontvangt u binnen vier weken een schriftelijk antwoord.

Privacy

Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Sinds 1 juni 2009 is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) van kracht met als doel het tegengaan van zorgpasfraude en dossierverwisseling. Met deze wet is de identificatieplicht in de zorg integraal ingevoerd. Elke zorgaanbieder moet vaststellen dat een BSN behoort bij de juiste persoon en daartoe moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Wel moeten kinderen vanaf 14 jaar hun eigen identiteitsbewijs tonen als ze medische zorg nodig hebben. Een bijschrijving van een (minderjarig) kind in het paspoort van de ouder kan worden gebruikt ter legitimatie van het kind. Deze ouder moet dan mee naar de fysiotherapeut om het kind te kunnen identificeren. Kinderen kunnen vanaf 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Een bijschrijving in een geldig paspoort kan echter nog wel gebruikt worden als identificatie in de zorg.

Uiteraard gaat Sense Bekkenfysiotherapie & Seksuologie zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Daarom hanteren wij, in overeenstemming met bovengenoemde wetten, de volgende regels:

 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt (familie, arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen etc). Voor het vrijgegeven van gegevens dient de behandelend fysiotherapeut in het bezit te zijn van uw schriftelijke goedkeuring met handtekening. De goedkeuring wordt tevens vastgelegd in uw dossier.
 • Gegevens van kinderen tot 16 jaar worden wel verstrekt aan ouders of hun wettelijke vertegenwoordigers.
 • Bij eventuele overdracht aan andere zorgverleners wordt de rapportage alleen opgestuurd / verstrekt indien de behandelend fysiotherapeut een mondelinge overeenkomst heeft met u.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die opgenomen zijn in uw dossier. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • De gegevens in uw dossier worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben, door het gebruik van een geautoriseerde toegang tot het dossier.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandeld fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • De zorgverzekeraars verlangen van ons dat wij bij onze patiënten een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren (PREM). Hiervoor kan uw e-mailadres na uw laatste behandeling doorgegeven worden aan “de Fysio Prestatie Monitor”. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Indien u van mening bent dat Sense Bekkenfysiotherapie & Seksuologie niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, neem dan contact op met info@sensebekkenfysiotherapie.nl.

Websites van derden

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen, ‘liken’ of promoten op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media providers zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

Deze Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Voor de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van derden verwijzen we u naar de betreffende websites.

Sense Bekkenfysiotherapie & Seksuologie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Vragen

Wij helpen graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

Contactgegevens

Sense Bekkenfysiotherapie & Seksuologie
Laan der Vier Heemskinderen 7
5664 TH Geldrop
0402407181
info@sensebekkenfysiotherapie.nl